2017 * 50 Korun Czech Republic "Crowned Czech Lion" (KM 1) UNC

4.99 EUR
€4.99

Introduction:

50 Korun Bimetallic Coin

50 Korun Bimetallic coin of Czech Republic year 2017 , quality UNC, "Crowned Czech Lion".

Krause Code: KM#1

Technical Details:

CZ50K17NVT499
9,7
50
2017
27,5
Bimetallic
14.705.863
UNC
2017 * 50 Korun Czech Republic "Crowned Czech Lion" (KM 1) UNC

More Views